Pályázat

 

 

Letölthető dokumentum PDF

 

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00024

Támogatás összege (Ft): 88.810.952.-Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2021.06.14 – 2021.09.26.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink során. Kiemelt küldetésünk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztevevő intézmények kiválasztásánál is fontos szempont volt.

A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során alkalmazott kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanulók önismerete fejlődik, önbizalma erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit. A tanulás újfajta megközelítése, a programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenéséhez.

További céljaink:

-           A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.

-           A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, sikerélményhez juttatja a gyerekeket.

-           A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése, önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása.

-           A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra, a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait. Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.

-           Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását. Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.

-           Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.

-           A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a stresszoldás.

-           A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati kompetenciájuk.

-           Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.

-           A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.

-           Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív nevelés alkalmazásával.

A projekt megvalósítása során a napközis táborok keretében lehetőséget biztosítunk a 9-13. évfolyamos tanulók számára az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat vállalására. A program lebonyolítása során tevékenységükkel segítik az eredményes megvalósítást. 

 


Letölthető dokumentum PDF

 

Csodaszarvas napközis tábor megvalósult programja a Kövy Sándor Általános iskola és Alapfokú Művészeti iskolában

Téma: Nemzeti és kulturális identitás, hagyományápolás, anyanyelvápolás

Program: Kicsi nékem ez a ház…..-hogyan éltek az elődeink?

Megvalósított hetiterv (programsablon): Terülj, terülj asztalkám!-avagy a vándorok táplálékai

Mottónk: „Élmény tanulni!”

„Csodaszarvas-hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben ”projektje lehetőséget biztosított arra, hogy a pályázat megvalósulásra kerüljön a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Lehetőséget kaptak azok a gyermekcsoportok, akik valamilyen hasznos szabadidős elfoglaltságot kerestek maguknak a szünet idejére. Az elsős, harmadikos és negyedikes gyerekek egy része rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű. Ezért még fontosabbnak tartjuk, hogy élményekben gazdag programokban részesüljenek a tanítványaink. Az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap-és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése kiemelt feladat számunkra.

Céljaink, feladataink:

A kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejlesszük a gyermekekben a felelőségtudatot, a kitartást, az önállóságot. Informális és a nem formális tanulási alkalmak megvalósítását szervezzük meg. Szabályozzuk a magatartási normákat, segítjük a társas közösségekben való beilleszkedést, együttműködést. Segítséget nyújtunk a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Támogatjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermekek lemaradásának kompenzálásával, amelyek általában a gyermek szociális-kulturális környezetéből fakadnak.

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztése a tanulói tevékenységekre épültek.

Fejlesztési területek-nevelési célok:

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: életkorának megfelelő szinten a tanuló ismerje meg lakóhelyét és annak környékének hagyományait. Ismerje a nagy ünnepkörök szokásait.

Állampolgárságra nevelés: képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe.

Fenntarthatóság, környezettudatosság: törekszik a környezet sajátosságainak megismerésére, észreveszi a környezetében lejátszódó folyamatokat. Figyel környezetünk értékeinek megőrzésére.

Felelősségvállalás másokért: tudja a vállalt feladatok felelősséggel járnak. A gyerekek ismerik és betartják a kapcsolatteremtés elfogadott formáit.

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés.

Anyanyelvi kommunikáció: egyéni sajátosságainak megfelelően törekszenek mások számára érthető és kifejező beszédre. Megvalósult a szókincsbővítés, saját véleményt nyilváníthattak, megfogalmazhatták gondolataikat.

Digitális kompetencia: IKT eszközök irányított használatával felkeltettük érdeklődésüket, motiváltunk.

Szociális kompetencia: társakkal történő közös feladatmegoldás. Tudnak irányítással együttműködni. Nyitottak a társaik megismerésére.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia: tanító segítségével képes csoportos improvizációval kapcsolatos élmények megfogalmazására. Történetek, versek elképzelt események vizuális vagy dramatikus megjelenítésére.

Természettudományos és technikai kompetencia: a tanulók érdeklődnek szűkebb környezetük jelenségeinek megismerésére. Tudnak egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon használni. Felismerik a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és törekednek a helyes magatartásminták követésére.

A napközis táborban megvalósult feladataink és reflexióink a csoportban:

Az első napon önismereti és társas bizalomjátékok keretében kerültek egymáshoz közelebb a gyerekek, mivel más-más osztályból érkeztek. Ezekben a játékokban nagy segítségünkre volt a számunkra megnyitható internetes oldal, amelyeket beépítettünk a programjainkba. Boldogan vették át a gyerekek a projekt által küldött pólókat, sapkákat és a tisztasági csomagot, melyet megörökítettünk egy csoportképpel. Örömmel vettük át a kapott eszközöket, anyagokat és a táblákat, melyeket folyamatosan használtunk a foglalkozások alkalmával. A programszolgáltató által biztosított Irodalmi szerepjáték interaktív foglalkozáson önfeledten vettek részt a gyerekek. Andiék célja az volt, hogy erősítsék az ifjúság társadalmi és kulturális identitását a drámapedagógia segítségével. Délutáni foglalkozásunkkal ráhangolódottunk a madárbemutatóra. Videón tájegységünkre jellemző madarak képeit vetítettük ki, melyek neveit emlékezetből le kellett írniuk a gyerekeknek. Képek és a nevek párba állítása után papagájt hajtogattunk origami technikával. Kiemelten beszéltünk a környezet és madárvédelem fontosságáról. Madársuli interaktív természetismereti foglalkozást Imre István, az alapító hozta el nekünk. A gyerekek érzékelték, hogy a madarak milyen okosak, és milyen kapcsolatot tudnak kialakítani velünk. Sok ismeretet megtudtunk a solymászat történetéről és a madarak felépítéséről. Az egészséges táplálkozás jegyében a napot gyümölcssaláta készítésével és elfogyasztásával zártuk.

Másnap Nyíregyházára utaztunk, ahol egész napos programok vártak bennünket. Nyíregyháza-SKANZEN megtekintése nagy élményt jelentett a gyereknek. Őseink hagyományait őrzik a csodás falumúzeumok. Igazi időutazást tehettünk az autentikusan kialakított helyen, legyen szó hagyományőrzésről vagy népi mesterségek kipróbálásáról. A fazekasság és a nemezkészítés rejtelmeibe vezettek be bennünket a mesteremberek. A gyönyörű alkotások elkészítése után a Szatócsboltban vásárolhattunk korabeli vásárfiákat. A skanzen bejárása során megismerkedtünk a régi falusi udvarokkal, ahol régen az emberek éltek. A finom ebédet az Eperjes étteremben fogyasztottuk el.

A tábor folytatásaként Hagyományos népi fajátékokat próbálhattak ki a gyerekek az iskolánk udvarán. Önfeledt szórakozást nyújtott a horgászat, labirintus, gólyaláb, páros sítalp kipróbálása. Majd folytatódott a Drámajátékos interaktív foglalkozással, ahol egy kitalált történetbe csöppentek a gyerekek. Fantáziájukra és problémamegoldó képességükre volt szükség, hogy a rejtélyt megoldják. A mesevirág ültetésével szebbé tettük iskolánk előtti kertet. Folyamatos gondozásával a környezettudatos életmódot tartjuk szem előtt. Csoportmunkában elkészített kreatív alkotásokkal is erre hívjuk fel a figyelmet.

Izgatottan vártuk Mónus József íjász bemutatóját, aki többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjász. A lebilincselő előadásában megtudtuk, hogy beceneve Fehér farkas. Saját kezűleg készíti az íjait. Videó felvételeken mutatta meg nekünk csúcstartó teljesítményeit. A magyar zászló ad hitet és erőt számára. A gyerekeket is arra biztatta, hogy tanulással és gyakorlással elérhetik az álmaikat.

A következő napon a Fazekas Házba látogattunk el, ahol Ifj. Fazekas István kalauzolt a helytörténeti kiállítás tárgyai között. Régi konyhai eszközökkel is megismerkedtünk. (Kávédaráló, szűrők, mozsár, rocska). Kalandos hétpróba ügyességi vetélkedővel az izmainkat mozgattuk meg. A középkori játszótér a középkorból indul, játékaik és vidámító eszközeik a gyerekek kedvencei lettek. Természetes anyagokból: fából, vászonból és kenderből készültek. Kézügyességet, reflexeket, kreativitást és koncentrációt fejlesztenek.

A tábori hetünk utolsó napja a gasztronómia jegyében kezdődött. Recept gyűjtemény között böngésztünk, hagyományos ételek alapanyagait kellett kitalálni a Ki vagyok én? játékkal. Hogyan készül a slambuc Nádudvaron? Videón néztük meg Fazekas Ferenc által elkészített receptet. Igaz-hamis állításokat hangzottak el ételekkel, fűszerekkel kapcsolatosan.

Sétát tettünk a szelektív hulladékgyűjtő telephez. A hét folyamán összegyűjtött szemetet válogatva a megfelelő konténerbe dobtuk bele. Célunk a hagyományaink, értékeink átörökítése az utókor számára. Fenntarthatóság és az ÖKO cím elnyerése. Gyümölcssaláta készítésével az egészséges életmódra nevelés fontosságát emeltük ki. Videón gasztronómiával kapcsolatos mesét tekintettünk meg. Benedek Elek: A só. A gyerekek rajzillusztrációval örökítették meg a mesei élményt.

Tábor zárásaként „Tarisznyámba teszem…” az elkészített kis tarisznyákra ráírták a gyerekek hogyan érezték magukat a héten. Mindenki elhelyezte a táblára rajzolt fán a maga kis tarisznyáját, melyet fotóval tettünk még emlékezetessé.

Mappába elhelyeztük azokat az alkotásokat, melyeket a hét folyamán készítettek a gyerekek.

A Csodaszarvas programajánlóból, az általunk beépített ajánlott programokat sikerült megvalósítani. A gyerekek sok élménnyel lettek gazdagabbak, mindannyian nagyon jól éreztük magunkat. Ezt fokozta a kedvükre való finomságok fogyasztása. Köszönet az eszközökért, anyagokért, fénymásolópapírért, egészségügyi csomagért, táblákért, ásványvízért, finomságokért, mellyel még jobban tudtuk a tábor színvonalát emelni.

Köszönet az internetes felületért, a kötött programok megszervezéséért.

Mindez segítette kitűzött céljaink megvalósulását.

Bízunk benne, hogy minden gyermekben erősítettük a hagyományápolást, a múlt értékeinek megóvását és megőrzését.

Ha lehetőségünk adódik rá szívesen részt veszünk egy izgalmakkal teli fantasztikus táborban.

Közreműködtek: Borosné Kiss Annamária, Lángné Hagymási Ágnes, Rásóné Újlaki Edit, Szabó Judit, Molnárné Gál Erika és Mészáros Judit

Nádudvar, 2021. július